Urán

Urán je prvý z vonkajších planét, ktorý bol objavený až v roku 1781. Najväčšou zaujímavosťou je, že sklon rotačnej osi planéty k obežnej rovine je 98° a teda k Slnku nie sú najbližšie oblasti blízko rovníka, ale striedavo oba póly. Na Uráne by sme tiež nemohli pozorovať ročné obdobia. Ako ostatné veľké vonkajšie planéty, je aj Urán plynnouo planétou. Dá sa rozoznať podľa jasne modrozeleného sfarbenia, ktoré je spôsobené vysokým obsahom metánu v atmosfére. Rozmermi sa blíži k Neptúnu. Jeho pevné jadro sa skladá z kovov a kremičitých hornín, priemer má asi 440 000 km. Jadro obklopuje ľadový plášť z metánu, čpavku a vody so širkou 10 000 km. Prevažujúcu zložku atmosféry tvorí vodík a hélium, v menšom množstve metán a acetylén. . Najnižšie teploty –220°C boli namerané na rozhraní medzi troposférou a stratosférou. Zaujímavosťou je, že oba póly majú rovnakú teplotu bez ohladu na to, ktorý z nich je práve natočený k Slnku. Magnetické pole Uránu je natočené o 60° vzhľadom k osi rotácie a má rovnakú intenzitu ako má zemské magnetické pole, pole Uránu je však budené elektricky vodivým oceánom čpavku a vody pod obrovským tlakom pod hranicou plynnej atmosféry. Urán, podobne ako dve najväčšie planéty slnečnej sústavy má niekoľko prstencov. 9 z nich bolo objavených pozemskými pozorovateľmi, viac sa o nich dozvedeli vedci až po prelete sondy Voyager 2, ktorý tiež objavil dva nové. Systém prstencov je mladý a určite nevznikol súčasne s planétou. Vonkajšiu hranicu sústavy prstencov tvorí vonkajší okraj epsilonu, ktorý je vo vzdialenosti 25 500 km od hornej vrstvy oblačnosti planéty. Najväčší a najbližší prstenec má šírku až 2500 km.

Planéta:
Priemer - rovníkový 51118 km
Priemer - polárny 49947 km
Hustota 1290 kg/m
Hmotnosť (Zem = 1) 14,53
Objem (Zem = 1) 62,18
Perióda rotácie na rovníku (retrográdna) 17h 55m
Úniková rýchlosť 21,3 km/s
Albedo 0,51
Sklon rovníka k rovine dráhy 97°52'
Teplota horných vrstiev atmosféry 55 K
Gravitácia nad mrakmi (Zem = 1) 0,79
Obežná dráha:
Veľká polos 19,191 AU = 2871 . 10 km
Excentricita 0,046
Sklon dráhy 0°46'
Siderická obežná doba 84,01 roka
Priemerná obežná rýchlosť 6,81 km/s
Mesiace 15
Najvýznamnejšie zložky atmosféry vodík (85 %), hélium (15 %)
- ďalšie zložky atmosféry čpavok, síra, metán, acetylén, ďalšie uhľovodíky