Hmloviny a hviezdokopy

Hmlovina je mrak prachu a plynu vo vnútry galaxie. Hmloviny sa stávajú viditeľnými, ak plyn žiary, alebo ak mrak odráža svetlo hviezd, resp. zatieňuje svetlo vzdialenejších žiariacich objektov. Emisné hmloviny svietia, pretože ich plyn vyžaruje svetlo v dôsledku radiácie horúcich mladých hviezd. Reflexná hmlovina žiary odrazeným svetlom hviezd, ktoré sú v nej, alebo okolo nej. Tmavé hmloviny sa javia ako obrysy, pretože zatieňujú svetlo žiariacich hmlovín alebo hviezd ležiacich za nimi. V súvislosti s umierajúcimi hviezdami poznáme dva typy hmlovín: planetárne hmloviny a zvyšky supernov. Oba typy pozostávajú z rozpínajúcich sa obálok plynu, ktoré boli kedysi vonkajšími vrstvami hviezdy. Planetárna hmlovina je obálka plynu vzďaľujúca sa od umierajúceho jadra hviezdy. Pozostatok supernovy je obálka plynu unikajúca od jadra hviezdy veľkou rýchlosťou po prudkej explózii nazývanej supernova. Hviezdy sa často vyskytujú v skupinách nazývaných hviezdokopy. Otvorené hviezdokopy sú voľné zoskupenia niekoľkých tisícok mladých hviezd, ktoré vznikli v tom istom mraku a rozptyľujú sa do okolia. Guľové hviezdokopy sú hustejšie, zhruba sférické skupiny stoviek tisícok starších hviezd.