Mesiac

Náš Mesiac je šiestym najväčším mesiacom v slnečnej sústave. Zemi s Mesiacom sa niekedy hovorí dvojplanéta. Zem má iba 81-krát väčšiu hmotnosť a štyri krát väčší priemer ako Mesiac.

Mesiac je druhým najjasnejším telesom na oblohe. Všetko jeho svetlo je odrazené a pochádza hlavne od Slnka. Malú časť mesačného svitu by sme mohli nazvať zemský svit. Je to vidieť vtedy, keď má Mesiac tvar úzkeho kosáčika a jeho temná časť je slabo osvetlená. Nazýva sa to popolavý svit. Spôsobuje to slnečné svetlo odrazené od Zeme k Mesiacu a ten ho zase odráža späť na Zem. Pri pozorovaní zo Zeme prechádza Mesiac postupne všetkými fázami, ktoré sú určené tým, akú veľkú časť osvetleného povrchu Mesiaca vidíme. Tieto fázy, ktoré zodpovedajú lunárnemu dňu zavŕšia jeden úplný cyklus za 29 dní 12 hodín a 44 minút. Tento cyklus pozorovaný zo Zeme sa nazýva synodický mesiac.

Doba rotácie Mesiaca je 27 dní 7 hodín a 43 minút a za tento istý čas sa Mesiac otočí okolo svojej osi. Takáto rotácia sa nazýva viazaná. To spôsobuje, že vidíme stále tú istú stranu. Pretože v pohybe Mesiaca dochádza k malým nepravidelnostiam, pozorujeme v skutočnosti zo Zeme o malý kúsok viac ako presnú polovicu. Tieti malé odchýlky v rotácii nazývame libračný pohyb.

Na Mesačnom povrchu sa vyskytujú pohoria aj je rozrytý tisíckami impaktných kráterov po dopade meteoritov. Pozorujeme na ňom tiež veľké otvorené plochy nazývané moria. Moria sa vyskytujú takmer výlučne na privrátenej strane a pokrývajú asi 15 percent povrchu. Kedysi to boli pravdepodobne roztavené horniny vylievajúce sa z Mesačného vnútra. Veľký podiel na tom, že väčšina morí sa nachádza na privrátenej strane má pravdepodobne gravitačné pôsobenie Zeme. Na rozdiel od Zeme Mesiac nemá magnetické pole, aj keď horniny v mesačnej pôde sú slabo zmagnetizované. Vzhľadom k nízkej hustote a hmotnosti nemal Mesiac asi nikdy atmosféru. Posádka Apolla 17 ale zistila malé množstvo vodíka a hélia a nepatrné stopy argónu a neónu unikajúce z mesačného povrchu. Mesačné vnútro je aktívne, na povrchu niekedy dochádza k zemetraseniam.

Mesiac vznikol zhruba v rovnakom čase ako Zem – pred 4,6 miliardami rokov a jeho zloženie je v podstate rovnaké. Podľa jednej teórie sa Mesiac oddelil od Zeme buď ako jediný kus alebo vznikol z úlomkov, ktoré sa uvolnili pri zrážke s asteroidom a neskôr sa spojili a vytvorili mesačnú hmotu. Podľa inej teórie bol Mesiac kedysi samostatnou planétou, ktorú Zem ulovila svojou gravitačnou silou. Podľa tretieho názoru vznikol Mesiac a Zem rovnakým spôsobom na rovnakom mieste a v rovnakom čase, ale pretože je Zem 81 – krát hmotnejšia, ocitol sa Mesiac okamžite pod vplyvom jej gravitácie.

Akonáhle zaujal Mesiac svoje miesto na obežnej dráhe, vyvíjal sa veľmi podobne ako Zem. Jeho kôra, pôvodne roztavená, postupne tuhla a zostalo len žeravé jadro. Zároveň bol Mesiac bombardovaný úlomkami, ktoré vznikali pri formovaní slnečnej sústavy. Vplyvom dopadu veľkých telies pred 4,4 až 3,85 miliardami rokov vznikali na povrchu moria. Intenzívne zahrievanie mesačného vnútra však spôsobilo, že na povrch vyvrelo veľké množstvo tmavej vulkanickej horniny. Zahrievanie malo na svedomí čiastočne dopad meteoritov a čiastočne rádioaktívny rozpad. Pred 3,3 miliardami rokov začal Mesiac chladnúť, sopečná aktivita ale ešte pokračovala asi 1,3 miliardy rokov.

Prvý človek, ktorý pozoroval povrch Mesiaca ďalekohľadom, bol taliansky astronóm Galileo Galilei. Lety prvých kozmických sond potvrdili pozemské pozorovania a v roku 1959 sovietska Luna 3 odfotografovala odvrátenú stranu Mesiaca. Dôležitým krokom v mapovaní Mesiaca bol americký projekt Lunar Orbiter. V rokoch 1967-1968 urobilo celkom päť staníc podrobné fotografie s vysokým rozlíšením. Bolo zobrazené 99 percent povrchu privrátené strany a 80 percent odvrátenej strany. Od roku 1966 do 1968 na povrchu Mesiaca úspešne pristálo päť amerických sond typu Surveyor. V roku 1968 začali Spojené štáty program Apollo, sériu kozmických letov. Roku 1969 pristalo na povrchu Mesiaca Apollo 11 s ľudskou posádkou. Do roku 1972 nasledovalo ďalších šesť misií. Program Apollo umožnil dokončiť podrobné mapovanie Mesiaca A poskytol bohatstvo informácií o jeho zložení a geologickej histórii.

Fyzikálne charakteristiky Mesiaca
Priemer 3476 km
Priemerná vzdialenosť od Zeme 406 676 km
Hmotnosť 7,36 . 10 kg
Doba rotácie (miestny deň) 27,32 d
Doba obehu (miestny rok) 27,32 d
Sklon rotačnej osi 1,53°
Sklon k rovine ekliptiky 4°58' až 4°9'
Priemerná teplota na povrchu 258 K
- maximálna teplota 413 K
- minimálna teplota 103 K
Atmosféra stopové množstvo vodíka