Čo je to GPS

História družicových systémov sa začala odvíjať už koncom 70. rokov, ale až v posledných niekoľkých rokoch sa tieto systémy dostávajú do povedomia širšej verejnosti. Zmeny ku ktorým v poslednej dobe došlo v oblasti praktického využívania družicových polohových systémov (pre ktoré sa v poslednej dobe začína používať obecnejší termín “globálne navigačné družicové systémy”) sú značné. Pôvodne bolo využitie systému len pre armádu a pre meračské potreby avšak v poslednej dobe sa začalo rozvíjať i jeho využívanie pre účely, pre ktorý bol pôvodne určený, tj. pre sledovanie polohy a pre navigáciu dopravných prostriedkov a tiež najmodernejších zbraní. Všetky spôsoby využitia smerujú k získavaniu priestorových dát (polohy v čase), a to buď statických, alebo dynamických.

Globálny polohový systém (skr. GPS, z angl. Global Positioning system) je družicový systém pre stanovovanie polohy a času na zemskom povrchu a v priľahlom priestore. Je schopný poskytovať tieto údaje nezávisle na počasí a 24 hodín denne. Družice vysielajú signály, ktoré sú príjmané príjmačmi a spracované pre meračské alebo navigačné účely. Presnosť stanovenia horizontálnej polohy sa pohybuje v rozmedzí od + 100 m až po + niekoľko cm. GPS slúži k pozemnej, námornej i leteckej navigácii, pre meračské účely, geofyzikálne výskumy, mapovanie i k navádzania vozidiel a pre celú radu iných činností.

Využitie GPS v Geodézii:

V zrovnaní s bežnými meračskými technikami vykazuje GPS mnoho výhod:

 • Medzi jednotlivými meranými bodmi nemusí byť priama viditeľnosť
 • GPS je vysoko presný
 • Poskytuje výsledky v jednotnom svetovom súradnicovom systéme
 • Poskytuje trojrozmerné súradnice
 • Pracuje bez ohľadu na počasie v dennú i nočnú dobu

Má však i nevýhody:

 • Nemožnosť merania v podzemí
 • Horšie výsledky pri meraní v hustom poraste (napr. v lese)
 • Je potrebná priama viditeľnosť na družice (z meraného bodu by mala byť obloha viditeľná od 15 stupňov nad obzorom vyššie všetkými smermi)
 • Problémy s meraním v husto zastavaných oblastiach (napr. mesto s úzkymi uličkami)
 • Problémy s meraním v úzkych údoliach

Má niektoré významné odlišnosti:

 • Všetky diferenčné výpočty medzi stanicami sú robené na matematickom elipsoide WGS-84 a nie v lokálnej rovine
 • Všetky merania je potrebné transformovať do žiadaného súradnicového systému
 • Vypočítaná vzdialenosť medzi stanicami nie je vzdialenosťou “na povrchu”, ale priama vzdialenosť “naprieč zemské teleso” (presnejšie skrz vyššie zmienený elipsoid).